02/03/2020

Ahaylawotho d’Turkiya kımdawmi uqrobathe b’İdlıb u kbışe hol arbac qeryawotho hrene

Turkiya mşadarla athmıl blalyo radoyotho folhoye lu garbay madınho d’Suriya, bu zabno dqaşın a’taxtuşe bayn da haylawotho Turkoye wa grube marıhbone dıksındolın m’xasra, wa haylawotho du gayso d’Suriya wa grube dıksındilın mexasra hreto bi fnitho d’İdlıb.  Megabo hreno, Rusya adyawma makadla dlıgmıştawtıfo lı qrobo mqabıl d’ayna gabo dhowe b’Suriya.

A’taxtuşe qaşye mdawamlın adyawma ba gbine du qrobo di mditho d’Saraqeb bi fnitho d’İdlıb, bayn da haylawotho di şultonutho d’Suriya wa grube mzayne dıkmısnodi mu İran mxasra, wa haylawotho Turkoye wa grıbe marıhbone dıksındilın mxasra hreto.

Lfuth i mşatasto d’Suriya da zedqe noşoye, a’haylawotho du gayso d’Suriya mqadamlın ba gbine du qrobo du garbay madınho d’Saraqeb.

Meqım matheste, i mşatasto d’Suriya mawdacla di şultonutho dı Darımsuq mşadarla folhe u radoyotho folhoye l’hedor di mditho d’Saraqeb xıd hıdriye dmisım hçomo acla mxawasır mşahılfe.

Camgabıdathe, a grube marıhbone ubu snodo da topat Turkoye mqadamlın lu taymno di fnitho d’İdlıb, wadyawma hawiste taxtuşe qaşye qum da tarce du nfoqo cboro di qastra dı Kfarnıbbol. Be bzabno, a grube marhıbone dıkmısnodi m’Turkiya kbışlın adyawma arbac qıryawotho dımvayciwolın meqım, ubu şıklano u menyono da qıryawotho uda fenyotho dıdaciri li morutho da marıhbone mu zabno dsimiwo ahjome cal İdlıb ucal Hama 24 bu yarho d’Şbot dşaficina uhul ucdo mati l’31 qıryawotho u fenyotho.

Cali sbutho da nesore Turkoye u Rusoye dımwatın bıthır mıdqaşyo i aykanoyutho folhoyto b’İdlıb, atre gabe Mosko u Anqara makadlın dlatlın mabco dmıştawtıfi l’qrobo baroyo b’Suriya, cıl mıdatre gabe dıksındi tre tarafe dalquble lıhdode. U rişqutno d’Rusya Vilademir Putin mırle “Rusya latla tahrazto dcıbro lı qrobo mqabıl d’noşo. Elo kıbco d’ğer athrawotho dlıcıbri bı qrobo mqabıl d’Rusya”.

Mxasra hreto, u malolo di rişqutnutho d’Rusya Demitri Piskov bu funoyo dhule li qroyto dsımwole Erdoğan l’Mosko dgırşo a’haylawothayda m’Suriya mırle “Rusya u athro ihidoyoyo dkıtyo b’Suriya b’şıkıl ruşmoyo. U mın dhowe maqırhınwotho trowe, ahna u qrobaydan mqabıl da marıhbone b’Suriya gdımdawım”.