14/08/2020

Kowe hjome cala Armınoye bu tcoco froso d’Turkiya

Bu zabno haroyo a mamle wa tahdide dımqabıl d’Armenya u da Armnoye kzoyıd bu tbcoco froso knuşyoyo du athro d’Turkiya kımo i sfaryamo d’Agos.

 Bhın ma videoye dıkmıfrosi bu Youtube bıthır mıd ksaymi haqarat l’Armenya kımi inaqa dothe u zabnathe hınneste gıdqotlinalın.

Ba frose dıkmisomi calu darbo du tbocofroso kmisım haqarat u tahdide bhaq du athro d’Armenya u da armnoye dıkhoyın bu athro d’Turkiya.

A mamlani wa tahdidani athın bıthır ma maqırhonwotho dsimi mu taraf da rişone du athro bi sbutho du qrobo dı qdıhwole bayn Armenya u Azerbaycan u Turkiya mahwela dıksındo Azerbaycan bu qrobano.

Amamle dkowın hın mane hanine: A armnoye mın ksaymi bu athreydan tronıfqi, ya gıdmitawfıqi yaste gıdmıqtoli, qay kmacişinalın,

Bhın ma tahdideste kmamtın lu bolo u qtolğenso dhawiwo bi şato da 1915, metul hın mane kımi hani u haqathe dmisım qtolğensoyo aclaye. Bhaq di sbuthathe u rişono du mawtbo di cito da 3 qarne dkıtyo b’Beyoğlu Simon Çekem mawdacle dımqadamlın şıkuwe lu mqimdayono di difnitho u tlib mane dıfayti li harake mqabıl da tahdidani wa hakaqarat dkowın cala Armnoye.