29/04/2022

Makthabzabno d’Itotho (Fosuqo I.)

İtawditho yani udino dıkmıştace dawro olsoyo bgawe da haye knuşyoye da haye sosyal, mu zabno dıbdela inoşutho uhol lucdo; hawi nuqto u unsur olsoyo dmahwelalle abnaynoşo calaqa rabtho. İcalaqathe xıd dıkmişahılfo me ha luhreno, lgoran da kom uda kenşestene kmişahılfo. Abnaynoşo walaw mıqqa dkıtne mıhdo tawdithostene, kul ha lgoran druhe, lgoran di hyarteyde wılgoran di yidactheyde kımfaşık ihaymonutheyde. Xıd komır Dawıd Humme, tre insanat dkıtne mıhdo tawditho gall, laybın dmiwafqi wıd tucni cayni reğşe di tawdithayo xıd hdode. Mawxaste, mu zabno dşafıc uhol lucdo, nafıq tawdyotho, wıgbawe da tawdyothanistene nafıq mazhabe uferce mşahılfe li holo.

Umadınho mescoyo udilonoyithstene u athro d’Beth-Nahrin, ba tawdyotho uba mazhab e şmayonoye warconoye dnafiqi ebe; hawi mabuco manbac da tawdyotho uda mazhabe qamoye. Mi Hudoyutho hol li Mşihoyutho, mi maşelmonutho uhol la tawdyotho hrene; bu zyudo da tawdyotho ya harke yacın uyastene marke mıdde uhaylaththe wı frisi.

Xıd Kıtyo yidici, imşihoyutho b’Urişlem ulıhdora nafiqo li holo. Mşiho, ba zabne dıbdewole dforıs wıdmawlıf uyulfono di Mşihoyutho; İsroyil u Filistin’ste bgawa, falqo rabo mu madınho mescoyo tahti şultonutho d’Roma we. Wu tekso yani usistem di imparatoriye d’Roma, calu tekso calu sistem di gracyutho mşatsowe. Elo bu yulfono di mşihoyutho dıkmawlafwole Mşiho, igracyutho wi meştacımronutho latwola duktho ulıkmitaqbılowa.

İ imparatoriye d’Roma, dfathyowa udımşawştowa xıd imparatoriye rakuto cala grece meqım me Mşiho bi şato da 50 yat, khıkmowa cal falqo rabo mdu athro d’Beth-Nahrin. İ imparatoriye d’Roma dmasırwola Asya inacımtostene bruha, camgabıd dıkmanhıbowa icatirutho izangane wa mabuce momunoye du qlimano; seymowa abnaynoşostene grece lruha. Wa kom dkımwalwıliwo tahti zılmiye dkuwyowa acleyye mu taraf di imparatoriye d’Roma, Yeşuc Mşiho bu ideoloji hado du xalas, nafıq kaliwo mqabıl di zılmiyathe.

Walaw İmşihoyutho, meqqa dlatwa harake siyasistene; elo mqabıl du tekso du sistem du zabnawo, kımdafcowa tekso Hato. Mawxaste a Hudoye hakome dlıkıbciwo di mşihoyutho dmıfroso b’Urişlem ulıhdora, mestacımliwo uhaylo siyasi ufolhoyo d’Roma mqabıl da bnaynoşo dıkmaqıbliwo imşihoyutho ulıkobi Umedanoste, maklewole qum du şuşoto di Mşihoyutho ba qlime yan, ba bölgat da Hudoye. Uhatta bhın dukotho d’Urişlem ulıhdora, imşihoyutho matıhowalın wımlaytowalın. Elo bhın dukothostene qawyowa wıfrisowa bşıkıl dumoro.