20/04/2022

SWISRA: Sim mashritho yulfonoyto dmabdewole u Mawtbo Umthoyo d’Bethnahrin

Kamilo i mashritho yulfonoyto dmabdewole u Mawtbo Umthoyo d’Bethnahrin MUB. I mshrithathe dmeshtawtaflela hadome umothonoye me athrawotho mshahilfe d’Urifi, 4 yawme mdawamla.

SWISRA – Zid me 40 farsufe me athawotho mshahilfe d’Urifi latimi bi mashritho dimtaybo bi Swisra. I mashrithathe dimsharela yawme di cruto safreyto, 4 yawme calihdode mdawamla.

Bgawe di msharithathe a meshtawtfone hadiri a duroshe dhiwi calu makthabzabno, calu zabno, calu flogo da citotho, cali golutho, cali saxsiye Suryoyto ucalu makthabzabno du aguno udu fulhono umthoyo.

Bi mashrithathe, a hadire hawilin mkono dimshayli a shuwole dkitwolin u dhowe drosho beynotheyye cala sebwotho wa duroshe dhiwi.

A fulhone wa hfitwotho marduthoyestene dlatwin noquse bi mashrithathe, a hadire mashfaclin lalye marduthoye cam raqdo u zmoro camihdode.

Camgabidathe muroye mshahilfe du sport, shuwole ufunoye u mkone li droshe mshahilfestene kitwo.