03/10/2020

Britania sxırla a tarcayda lu camo Turkoyo

Britania maqımla Turkiya mi lohithayda dan athrawotho dkıtne a thumathe ftihe lu mazlo u mathyo du camo. Awkith a Britanoye lıkowe dızın l’Turkiya wa Turkoyeste lıkowe dsaymi socurutho l’Britania.

 U fusqonano d’Britania mid, bıthır mıd Turkiya lo frısla tahwitho du istatıstik yawmoyo dcala farsufe dkıte u virus d’Covid-19.

U waziro du Mtoyo bi şultonutho d’Britania Grant Shapps mırle; Bıthır mıd i wazirutho du Hulmono d’Turkiya lkımhalxo lfuth a tukose Emwothoye xıd mathlo WHO u ğer leşan dmitahwe mawdconwotho zalile u qrihe bi sbutho du virus d’Corona u du mınyono da farsufe dıktofelın u kewano, mıdlan fusqono dmaklelan u mazlo u mathyo du camo beyn Britania u Turkiya.

U waziro Britanoyo makadle u mırle; Lo kubcina dmaydina riziko bi sbuthathe di Corona u calathe maqımlan Turkiya mi lohitho hırto du karanten awkith mi lohitho dan athrawotho dkibe u camo dhowele mazlo u mathyo eleye dılo tedbire. Me ramhıl wazoloste, a Turkoye dkothın l’Britania u l’Skottland klozım dfayşi 2 şabe bu bayto.

Umsombrişo du dyoşo du qonunanoste, gdımkalıf cal kul farsufo 10 alfo pownd-awkith 13 alfo dolare d’Amerika. Hollanda u İrland heş me meqım mahıtwolın a tedbirani cal Turkiya. Abnaymothoye dcabiri l’Hollanda u l’İrlanda mahtiwo 15 yawme bu karanten. Elo lo hiw aftho la Turkoye dcubri la 2 athrawothani belhude inaqla dhowelın barmothoyutho zawgoyto.

Lfuth u tukoso Emwothoyo du Turizm, Turkiya kuthyo bu darğo dan 6 beyn dan athrawotho dı britho dıkgurşo socure. Elo cal d’Ankara lkımtabqo a qonune Emwothoye mqabıl di Corona u dlıkobo mawdconutho şarırto bi sbuthathe, mahti a tedbirani mqabıl dida b’Urifi. Kmitıftakır du mınyono da kayiwe di Corona b’Turkiya, 20 naqlat zıttır mu mede dıkmawdıco i şultonutho d’Ankarayo.