17/02/2021

Amşihoye du Iraq sniqoyene li socurutho du Papa

U kohno di marcitho Suryoyto d’Bağdede di daşto d’Ninwe, mawdacle di socurutho dgıdsamla u papa lu Iraq, kımathlo şıkıl ma şıkılat du tedawi du celojo du camaydan.

 Camgabıdathe, i hasyutho di marcitho d’Arbil di cito Kaldoyto d’Bobıl, mawdacla du Iraq sniqoyoyo ucdo li socurutho du papa, dilonoyith bıthır ma hçome dsimiwo lumıhreno cali mditho d’Arbil.

 U kohno di marcitho Suryoyto d’Bağdede qaşişo George Jıhula, bi maqırhonutho dhule lu ajans da tebe du Vatikan mırle “i socurutho dgıdsamla Mor Fransis, laşanayna kımmathlo celojo tedawi ma gedşe dhawınwo meqım. Bu maşıqlawo kıtwo cnufyo, elo adyawma gıddothe u şlomo lafelayna, u acme ste kito şultonutho dgıdhowela ytawyotho cama rişone folitiqoye u citonoye, u ahna sniqoye na lu medano, mawxa ste i socurutho du papa, laşanayna kımmathlo şıkıl ma şıklat du tedawi. Bu mathyayde gıdqıdrina b’cumqo dfıhmina i egarthayde”.

 Qaşişo George dkıtyo ha ma mtaybone di socurutho du papa lu Iraq, mawdacleste du snodo du camaydan du Iraq dıhzele husrone rabe dawse ğalabe ulsoytoyo, w’alaw ste dhowe u snodano hethotho d’cito ma citotho dıshifi ma grube marıhbone dı Dacış. Qaşişo George mırle ste “u tewqido da citotho bidactho egartho lu camaydan dlıkowe dfoyış bu Iraq. Elo i socurutho du papa kıtla sukole ğalabe u kmaqwiyo i ithuthaydan bu Iraq u kımmathlo ste remzo du dcoro la şerşe uli haymonutho makthabzabnoyto”.

Megabo hreno, u rişono di marcitho d’Arbil di cito Kaldoyto d’Bobıl hasyo Mor Başşar Matti Warda, b’qaşyutho krıhle u hçomo dsim ba soruhe cal nuqazto du koalisyon emwothoyo b’Arbil, u mırle “kıtlan tuxlono bi socurutho du papa Mor Fransis, cal du athraydan sniqoyoyo ğalabe la mele du sabro, bnişo dmıbne dactid du şlomo udi ciyeşe dkıtyo bnitho cali şetısto du iqoro udi kinutho. U Iraq sniqoyoyo l’şıklat hrene degrotho, lo la soruhe ulo ste la hçome. A’mamle du dactidaydan şbuqyo, ciyeş u iqoro da zedqe yo. Mawxa ste i socurutho du papa ulsoytoyo lu Iraq ulu qlimo du madınho mescoyo kule”.