26/08/2020

Hın ma testat di corona dsimi bu Swed nafiqi fowdo

Bi sbutho du kewo di corona mu yawmo qamoyo mıdraşwo u sistem du athro du Swed dsımle dkıtwe frıştır ma athrawotho dı britho dılo mahıtle u athro kule bu hbuşyo hulmonoyo.  Ucdoste ba buhone  dsimi bu swed mahwele d’3700 farsufe athele funoyo fawdo komır Ola Vinkvist u mşalo du labratuwar dıksoyım a buhone.

Bi sbutho du kewo di corona kul athro mnaqewole şıkıl dı tadbire mqabıl du kewo di Corona, u athro du Swed mıdwole darbo frıştır ma athrawotho hrene dı britho dlı sxırwole u athro bnaqa hıdo lu mazlo mathyo u bebzabno lıo maklewole a haye du athro.

Elo ba tebe dıfrisi bu zabno haroyo mahwele da buhone dsimi cama bnaynoşo kule lo nafiqi trise awkith hın mane mahwelın funoye fawde awkith hın mahwelın dı qayıthlın u kewo elo bi şrolutho a farsufe lı qayıthe u kewo di Corona.

Lfuth i mawdconutho dhule u mşalo du labratuwar da buhone Ola Vikvist mırle ma buhone dsimi 3700 mane latne trise.